Język Angielski

DWUJĘZYCZNOŚĆ DAJE WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI

Styczność nawet z kilkoma językami obcymi diametralnie wpływa na rozwój dziecka, które w najwcześniejszych latach posiada ogromną zdolność nauki nowych słów i zwrotów.

Zamiast w jednym, przebywasz w dwóch światach.
Co więcej, zgodnie z Zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006 r., jest to kompetencja kluczowa, której ludzie uczą się przez całe życie. Z tego powodu w Unii Europejskiej zachęca się do nauki zgodnej z modelem „M + 2” czyli równoczesnego uczenia się języka ojczystego i co najmniej dwóch dodatkowych.

Założenia nowoczesnego i wszechstronnego kształcenia językowego przedstawione są w dokumentach opracowanych przez Radę Europy pt. „Europejski system opisu kształcenia językowego” (CommonEuropean Framework of Reference) oraz „Europejskie portfolio językowe” (European Language Portfolio). Nasza szkoła dwujęzyczna podstawowa na Ursynowie posiada program, którego celem jest rozwój osobowości, postaw, zdobywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności praktycznych.  

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU EDUKACJI ANGLOJĘZYCZNEJ

Koncentracja na dziecku, jego potrzebach i zdolnościach – tym kieruje się „Aurus”, nasza szkoła podstawowa niepubliczna.

Warszawa oferuje ogromny wybór ośrodków edukacji, wśród których warto wybrać ten, który w pełni skupia się na aktualnym rozwoju poznawczym i emocjonalnym ucznia, dobierając do niego metody i techniki pracy. Słownictwo oraz struktury językowe różnią się od tego, które prezentowane są na zajęciach dla osób starszych. Umożliwiają one swobodną komunikację, pobudzają wyobraźnię i twórczość, motywują do różnych działań.

Nasi nauczyciele dokładają starań, by zajęcia z języka angielskiego były dla uczniów źródłem wiedzy o świecie i o nich samych, kształtującym umiejętność krytycznego myślenia.

Dziecko pragnie poznawać nowe rzeczy, chce uczestniczyć w ciekawych i kreatywnych zajęciach. Szkoła prywatna podstawowa na Ursynowie „Aurus” zachęca najmłodszych do posługiwania się językiem angielskim, wykorzystując do tego różne style uczenia się i umacniając ich poczucie własnej wartości.

Organizując zajęcia anglojęzyczne opieramy się na podejściu holistycznym

Liczy się bowiem nie tylko nauka samego języka, ale także rozwój we wszystkich istotnych sferach – poznawczej, intelektualnej, emocjonalnej, fizycznej oraz społecznej. Zgodnie z koncepcją rozwoju inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, niezmiernie istotny jest fakt rozwiązywania różnorodnych zadań, które pozwalają na wyłonienie szczególnych zdolności. Istotny jest brak sztywnych ram i ściśle narzuconych koncepcji – program nauczania jest na bieżąco dostosowywany do tempa poszczególnych klas, względem których dobierane są treści, poziom trudności oraz formy pracy.

Klas nie tworzymy na podstawie obecnego poziomu znajomości języka. Dzieci uczymy pracy zespołowej, współodpowiedzialności i dążenia do sukcesu. Chcemy, by sobie wzajemnie pomagały w przezwyciężaniu trudności. Ucząc nie tylko siebie, ale i innych, są w stanie znacznie szybciej opanować i ugruntować znajomość języka obcego.

Dwujęzyczność, immersja oraz CLIL

Dwujęzyczność to zdolność porozumiewania się w dwóch językach z łatwością i naturalnością, we wszystkich kontekstach użytkowych, które wymagają użycia jednego z dwóch języków. Panuje pogląd, że osoba dwujęzyczna to taka, która ma zrównoważoną znajomość dwóch języków, jednak naukowcy z różnych stron świata nie są w tej kwestii zgodni.

Co więcej, w literaturze przedmiotu funkcjonuje pojęcie „bilingwalizm” (umiejętność porozumiewania się w więcej niż jednym języku), a także wyróżniane są różne jego odmiany w zależności od stopnia opanowania obydwu języków, kontekst akwizycji drugiego języka, czy wiek rozpoczęcia jego nabywania.

Niezależnie jednak od rodzaju dwujęzyczności, kluczowe jest to, czym jest nauczanie dwujęzyczne

Definiuje się je jako „swoistą koncepcję dydaktyczną polegającą na łączeniu zasady zdobywania wiedzy z równoczesnym przyswajaniem języka w warunkach zbliżonych do naturalnych” (Kamińska, 2005). Jedną z najskuteczniejszych metod osiągania dwujęzyczności jest stosowana w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Aurus” immersja, czyli metoda zanurzenia w język.

Immersja pozwala na naturalny kontakt z językiem, dlatego też angielski jest w naszej szkole stałym składnikiem otoczenia; nie jest też językiem obcym, którego dzieci się uczą, ale językiem drugim, który uczniowie stopniowo przyswajają, w którym na co dzień funkcjonują i za pomocą którego poznają otaczający je świat.

CELE EDUKACJI ANGLOJĘZYCZNEJ

„Aurus” to szkoła podstawowa z językiem angielskim na Ursynowie, w której zajęcia odbywają się każdego dnia. Umożliwia ona dzieciom regularny kontakt z językiem obcym podczas uprawiania aktywności, które sprawiają im przyjemność. Patrząc na realizowany przez nas program, możemy wyodrębnić kilka najważniejszych celów nauki w szkole dwujęzycznej

1

Wszechstronny rozwój dziecka, co w praktyce oznacza rozwój:
> umiejętności społecznych – dzięki pracy w grupie rówieśników,
> emocjonalny – poprzez budowanie poczucia własnej wartości i wiary w siebie,
> fizyczny – jako skutek zajęć psychoruchowych, naturalnej ciekawości świata.

2

Kształtowanie odpowiedniej postawy osoby wrażliwej, otwartej i tolerancyjnej.

3

Budowanie świadomości językowej (język angielski).

4

Wywoływanie motywacji do dalszej nauki języka.

5

Kształtowanie umiejętności samodzielnego uczenia się, refleksji, oceny pracy własnej.

6

Poznanie strategii zapamiętywania i uczenia się (learning strategies).

7

Rozwój umiejętności komunikacji i chęć porozumiewania się w języku angielskim.

8

Znaczne zwiększenie poziomu czterech podstawowych kompetencji językowych, czyli rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania oraz pisania w języku angielskim.

9

Regularne ćwiczenie właściwej wymowy i intonacji.

10

Odpowiednie przygotowanie do egzaminów językowych, zgodnie ze standardami University of Cambridge.

11

Przede wszystkim: skojarzenie nauki języka angielskiego z dobrą zabawą.

KADRA ANGLOJĘZYCZNA

Każdy nauczyciel anglista pracujący w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Aurus” jest specjalistą w swojej dziedzinie ponieważ:

  • posiada dyplom filologii angielskiej, lingwistyki stosowanej lub kolegium nauczania języków obcych;
  • ma natywną lub zbliżoną do natywnej znajomość języka angielskiego;
  • posiada umiejętności predysponujące ją do pracy z dziećmi w wieku szkolnym;
  • jest osobą, która nieustannie się rozwija i szkoli, a także poszukuje nowych pomysłów na pracę z uczniami;
  • jest osobą, dla której nauczanie jest pasją.

Dzięki odpowiedniej edukacji Twoje dziecko ma większe możliwości rozwoju w kierunku zgodnym z umiejętnościami i zainteresowaniami.

Gwarantujemy wysoki poziom nauczania pod opieką profesjonalnej kadry.