Organizacja dydaktyczna

ORGANIZACJA DYDAKTYCZNA

Nasza Niepubliczna Szkoła Podstawowa AURUS realizuje następujące założenia programowe:

Jesteśmy Szkołą o charakterze dwujęzycznym, międzynarodowym, polsko-angielskim; Prowadzimy nowoczesny program nauczania polskiej i angielskiej podstawy programowej jednocześnie; Zajęcia w języku angielskim odbywają się codziennie, w łącznym wymiarze 10 godzin lekcyjnych tygodniowo, stanowiąc integralną część całego programu edukacyjnego; Oprócz wysokiego poziomu języka angielskiego, proponujemy także rozszerzony program nauczania drugiego języka obcego – języka niemieckiego od klasy drugiej

Realizacja nauki języków obcych odbywa się w ramach naszego autorskiego programu. Realizacja programów nauczania języków obcych znajduje się pod pełnym nadzorem metodycznym Dyrektora Metodycznego ds. Nauczania Języków Obcych; Realizacja polskiej podstawy programowej odbywa się zgodnie z rozporządzeniem MEN; Korzystamy z szerokiej oferty programów autorskich zatwierdzonych przez MEN, wspierających wszechstronny rozwój dzieci;

Edukacja odbywa się w oparciu o najnowsze podręczniki i programy edukacyjne dostępne w ofercie wydawnictw szkolnych; Wdrażamy własne programy edukacyjne Prowadzimy zajęcia wyrównawczo – kompensacyjne na każdym etapie edukacyjnym; Zapewniamy opiekę specjalistów: logopedy, pediatry i pedagoga szkolnego.

Dziecko przygotowane do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i otoczeniem

Nasz system wychowawczy zakłada takie oddziaływania, aby dziecko w miarę swoich możliwości było przygotowane do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i otoczeniem. Dbamy o to, aby nauczyło się odróżniać dobro od zła, było świadome swojej przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej).

ODKRYWANIE MOCNYCH STRON

Bardzo ważne jest dla nas odkrywanie mocnych stron wychowanków, rozwijanie ich uzdolnień oraz stwarzanie ku temu odpowiednich warunków.

Jednocześnie dążymy do ukształtowania systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych młodemu człowiekowi do poznawania i rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz do kontynuowania dalszej nauki.

W klasach I–III realizowany jest program „Szkoła na miarę” wydawnictwa Nowa Era, dostosowany do zróżnicowanych możliwości i zdolności edukacyjnych uczniów. Pozwala on na rozpoczęcie edukacji w momencie, w którym aktualnie znajduje się dziecko ze swoją wiedzą i osobistym rozumieniem świata. Realizacja programu zakłada wykorzystanie metod zapewniających wychowankom właściwe proporcje między zajęciami statycznymi (w ławce) a nabywaniem umiejętności poprzez różnego rodzaju aktywność.

PROGRAM

Wymieniony program obejmuje
treści nauczania z zakresu:

  • edukacji polonistycznej edukacji polonistycznej
  • edukacji matematycznej edukacji matematycznej
  • edukacji przyrodniczej edukacji przyrodniczej
  • edukacji społecznej edukacji społecznej
  • edukacji muzycznej edukacji muzycznej
  • edukacji plastycznej edukacji plastycznej
  • zajęć technicznych zajęć technicznych
  • zajęć etyki i religii zajęć etyki i religii
  • edukacji zdrowotnej i wychowania fizycznego edukacji zdrowotnej i wychowania fizycznego
  • zajęć komputerowych zajęć komputerowych

Dzięki odpowiedniej edukacji Twoje dziecko ma większe możliwości rozwoju w kierunku zgodnym z umiejętnościami i zainteresowaniami.

Gwarantujemy wysoki poziom nauczania pod opieką profesjonalnej kadry.